Standard terms

Konsulenten skal yte faglig bistand – heretter kalt Bistanden – i forbindelse med digital markedsføring for kunden. Oppdraget er nærmere spesifisert i den enkelte kontrakt. Endringer av eller tillegg til avtalen – herunder Bistandens innhold eller omfang – skal avtales skriftlig.

Bistanden

Konsulenten skal yte faglig bistand – heretter kalt Bistanden – i forbindelse med digital markedsføring for kunden. Oppdraget er nærmere spesifisert i den enkelte kontrakt. Endringer av eller tillegg til avtalen – herunder Bistandens innhold eller omfang – skal avtales skriftlig.

Honorar

Konsulentens sitt honorar er definert i kontrakt. Ordinær timepris utover de avtalte aktiviteter er 1.590 NOK per time. Alle summer er oppgitt i NOK og er eksklusive mva.

Fakturering

Dersom ikke annet er avtalt, fakturering skjer på forskuddsvis basis. Faktura har ordinær betalingsfrist på 10 dager.

Utlegg

Dersom ikke annet er avtalt, betaler Kunden selv for ad spend til de ulike markedsføringsplattformene, så som Google, Facebook, m. fl. Konsulenten kan i særskilte tilfeller legge ut for kunden, mot forskuddsbetaling.

Avtalens løpetid

Avtalen er ikke oppsigelig i den initielle avtaleperioden, deretter går avtalen over til en løpende avtale med 3 måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelse må skje senest 30 dager før påbegynnelse av ny avtaleperiode. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse skal skje skriftlig til [email protected].

Forsinkelserente

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid har Konsulenten krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).

Betalingsmislighold

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Konsulenten sende skriftlig varsel til Kunden om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt.

Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

Konsulenten har pant i utviklede løsninger, herunder kampanjeoppsett, nettsideløsninger og lignende, frem til endelig oppgjør er funnet sted.

Prisendring

Prisene kan endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter eller skatter endres med virkning for Konsulentens vederlag eller kostnader.
Prisen kan under enhver omstendighet endres hvert årsskifte, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen) med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått.

Ansvar

Kunden er ansvarlig for at innhold og materiell ikke er lovstridig, og ikke bryter noen form for immaterielle rettigheter. Kunden skal holde Konsulenten skadesløs for ethvert krav mot, som følge av, kundens valg av profilering og eventuelle krav som oppstår som følge av brudd på gjeldende rettsregler og inngripen i tredjemanns rettigheter.

Force Majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

Anti-Poaching

Dersom oppdragsgiver i løpet av avtaleperioden, og i en periode på tolv (12) måneder deretter, vil tilby konsulenten eller en ansatt ved Journey Agency en fast stilling i selskapet, skal det utbetales kompensasjon til Journey Agency tilsvarende 400.000 NOK.

Standardvilkår

Journey Group AS forbeholder seg retten til når som helst å oppdatere standardvilkårene, uten særskilt varsel.

Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Oslo tingrett er verneting.